Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A AZOL TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett www.mikrohifi.hu és www.mikrohifi.unas.hu oldalon található webáruház Általános szerződési feltételei.

Hatályos: 2020.09.01 napjától

Általános szerződési feltétel letöltése

Tartalomjegyzék

 1. Bevezető rendelkezések
  2. Fogalom meghatározások
  3. A Felek közötti szerződés létrejötte
  4. Regisztráció
  5. A Termék megrendelése
  5.1. A Termék vételára
  5.2. Készletek és termékelérhetőség
  5.3. A Termék leírása
  5.4. A Megrendelés menete
  6. Szállítási és fizetési feltételek
  6.1. Szállítási feltételek
  6.2. Fizetési feltételek
  6.3. Személyes átvétel
  7. Az elállás joga, gyakorlásának feltételei, módja és következményei
  8. Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás
  8.1. Kellékszavatosság
  8.2. Termékszavatosság
  8.3. Jótállás
  9. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
  10. Felelősség
  11. Jogérvényesítési lehetőségek
  11.1. Kapcsolatfelvétel a Vállalkozással
  11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
  12. Vegyes rendelkezések
 2. 1. számú melléklet: 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 3. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a jelen ÁSZF) a AZOL TEAM Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban: Vállalkozás) a www.mikrohifi.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) működő internetes áruházának (továbbiakban: Webáruház) keretében nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél jogait és kötelezettségeit, az e szolgáltatásokhoz kapcsolódó Vállalkozás és Ügyfél (a továbbiakban együttesen: Felek) közötti szerződés létrejöttére, teljesítésére és megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket és a Webáruház működésének szabályait tartalmazza.

1.2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található Webáruházon keresztül történik. A jelen ÁSZF-ben foglaltak nem vonatkoznak a Weboldalon keresztül esetlegesen elérhető más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

1.3. A Vállalkozás felhívja a weboldal látogatóinak, valamint az Ügyfeleknek a figyelmét arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete alapján adatkezelőnek minősül, a Fogyasztó pedig érintettnek, így erre tekintettel kell figyelembe venni és alkalmazni az Adatvédelmi Szabályzatot.

1.4. A Weboldalon található Webáruház oldalai regisztráció nélkül, bármilyen személyes adat megadása nélkül böngészhetőek. A Webáruházban rendelést jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek és 18 éven felüli természetes személyek adhatnak le. A Vállalkozás csak a 18 életévét betöltött természetes személyekkel köt adásvételi szerződést a jelen ÁSZF-ben szabályozott, Webáruházban forgalmazott termékekkel kapcsolatban.

1.5. A Vállalkozás Webáruházának szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

 1. Fogalom meghatározások

2.1.

 • Vállalkozás: AZOL TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Rövidített neve: AZOL TEAM Kft.
 • Székhelye:7100 Szekszárd Cinka u. 94
 • Cégjegyzékszáma: 17 09 010882
 • Nyilvántartó hatóság neve: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
 • Törvényes képviselő neve: Orbánné Hetényi Andrea ügyvezető
 • Adószáma: 23717721-2-17
 • E-mail címe: orbanzo@gmail.com

2.2. Ügyfél: az a 18 életévét betöltött természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Weboldalon található Webáruházban elérhető Termékek közül választva, a Webáruházon keresztül Terméket rendel meg, függetlenül attól, hogy megrendelését regisztráció útján vagy anélkül adja le.

2.3. Fogyasztó: az a 18 életévét betöltött természetes személy, aki a Weboldalon található Webáruházban elérhető Termékek közül választva a Webáruházon keresztül Terméket rendel meg, függetlenül attól, hogy megrendelését regisztráció útján vagy anélkül adja le.

2.4. Termék: minden ingó dolog, amelyet az Ügyfél a Weboldalon található Webáruházon keresztül megrendelhet.

 1. A Felek közötti szerződés létrejötte

3.1. A Webáruházban történő vásárlást a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések mellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban Ektv.) valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. Rendelet) szabályozza. A szerződés nem utal a jelen ÁSZF-ben és a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben leírtakon túl bármilyen magatartási kódexre.

A Vállalkozás kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-vel az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a Korm. Rendelet 11. §-ában foglalt tájékoztatást megadta.

3.2. A Vállalkozás Webáruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.3. A Felek közötti szerződés a megrendelés jóváhagyásával jön létre, és főszabály szerint a megrendelés teljesítésével szűnik meg. A jóváhagyás a megrendelést visszaigazoló e-mail megérkezésével történik meg. Az Ügyfél megrendelése csak ennek az e-mailnek a megérkezését követően minősül elfogadottnak.

3.4. A Felek között a Webáruházban található Termékek megvásárlására vonatkozó magyar nyelvű szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Vállalkozás kizárólag magyar nyelven köt szerződést. A Vállalkozás az Ügyféllel kötött szerződést a szerződés tárgyául szolgáló Termékhez kapcsolódó jótállási időszak leteltét követő 3 (három) hónapig, legfeljebb azonban a szerződés létrejöttét követő 2 (két) évig őrzi meg.

 1. Regisztráció

4.1. Az első rendelés előtt az Ügyfélnek regisztrálnia kell. Amennyiben az Ügyfél regisztrál azt írásban, a Weboldalon egy online adatlap kitöltésével és elküldésével teheti meg. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy önkéntesen választott jelszó megadása, 18 életévét betöltött természetes személy esetén vezetéknevének, keresztnevének, telefonszámának és lakcímének a megadása, továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a jogi személy, illetve egyéb szervezet nevében eljáró természetes személy vezetéknevének, keresztnevének, és a jogi személy, illetve egyéb szervezet nevének, címének és adószámának feltüntetése kötelező. Emellett önkéntes alapon lehetőség van az Ügyfél fax címének megadására is.

4.2. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit megismerte és elfogadja, továbbá az Adatvédelmi szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 1. A Termék megrendelése

5.1. A Termék vételára

5.1.1. A Termék vételára tájékoztató jellegű. A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót tartalmazza. A Weboldalon feltüntetett árak kizárólag a Weboldalon történő megrendelés esetén érvényesek. A feltüntetett vételárak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.

5.1.2. A Termék vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

5.1.3. A Weboldalról megrendelhető Termékek vételárainak árváltoztatási jogát a Vállalkozás fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

5.1.4. Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a termék megrendelését a hibás áron jóváhagyni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

5.1.5. A Weboldalon belistázásra kerülő Termékek konkrét vételár feltüntetése nélkül, 0,- Forinttal kerülhetnek megjelenítésre. Ezen Termékek a konkrét vételár meghatározásáig nem rendelhetőek meg. Amennyiben az Ügyfél mégis ilyen Termékre vonatkozó megrendelést küld a Vállalkozásnak, a Vállalkozás a Megrendelő megrendelését visszautasítja.

5.2. Készletek és termékelérhetőség

5.2.1. A Weboldalon található Webáruházban feltüntetésre kerülő termékkészletre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek, a raktárkészlet, illetve a termékkínálat ‒ beszállítóktól és a raktárkészlettől függően ‒ folyamatosan változik.

5.3. A Termék leírása

Az Ügyfél a megrendelni kívánt Termék jellemzőit és leírását a konkrét Termék információs oldaláról, a leírásból ismerheti meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk. A Termékek mellett feltüntetett képek helyenként illusztrációk lehetnek, e tény az egyes termékek kapcsán külön feltüntetésre kerül.

5.4. A Megrendelés menete

5.4.1. A Termék megrendeléséhez vezető folyamat a Termék kosárba helyezésével kezdődik. A megrendelni kívánt Terméknek az Ügyfél egyéni, virtuális kosarában történő elhelyezése nem minősül szerződéses ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve megrendelésnek.

5.4.2. Amennyiben az Ügyfél az általa kiválasztott Terméket meg kívánja rendelni, a Termék kosárba helyezését követően a Fizetés/Pénztár gombra kell kattintania.

5.4.3. A Termék megrendeléséhez az Ügyfélnek meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait. Amennyiben az Ügyfél már regisztrált felhasználó a Weboldalon (lásd jelen ÁSZF 4.1. bekezdés), akkor ezen adatait az email címének és jelszavának megadásával történő bejelentkezésével egyszerűen meg tudja adni. Ha nem regisztrált még az Ügyfél, akkor a megrendelés leadásához egy valós e-mail cím és egy önkéntesen választott jelszó megadása, és

 • 18 életévét betöltött természetes személy esetén vezetéknevének, keresztnevének, telefonszámának és lakcímének a megadása, illetve
 • - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a jogi személy, illetve egyéb szervezet nevében eljáró természetes személy vezetéknevének, keresztnevének, és a jogi személy illetve egyéb szervezet nevének, címének és adószámának feltüntetése szükséges.

5.4.4. Amennyiben az 5.4.3. pontban feltüntetett cím megegyezik a számlázási címmel, akkor elegendő, ha az Ügyfél megjelöli, hogy számlázási címként „a meglévő címet használom”. Ha az 5.4.3. pontban megjelölt címtől eltérő címet kíván számlázási címként megadni, akkor lehetősége van más cím megadására is.

5.4.5. Amennyiben az 5.4.3. pontban feltüntetett cím megegyezik a szállítási címmel, akkor elegendő, ha az Ügyfél megjelöli, hogy szállítási címként „a meglévő címet használom”. Ha az 5.4.3. pontban megjelölt címtől eltérő címet kíván szállítási címként megadni, akkor lehetősége van más cím megadására is.

5.4.6. Ezt követően az Ügyfélnek, meg kell határoznia, hogy milyen módon kívánja az általa megrendelni kívánt Terméket átvenni:

 • futárszolgálattal történő átvétel
 • Postapont útján történő kézbesítés vagy
 • személyes átvétel

útján. A Termékek kiszállításával kapcsolatos részletes szabályokat a jelen ÁSZF 6. fejezete tartalmazza.

5.4.7. Az Ügyfélnek a megrendelés véglegesítése előtt meg kell jelölnie, hogy milyen módon kívánja megfizetni az általa megvásárolni kívánt Termék vételárát:

 • banki átutalás vagy
 • utánvétel

útján. A Termék vételára megfizetésének részletes szabályait a jelen ÁSZF 6. fejezete tartalmazza.

5.4.8. A Termék megrendelésekor az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit. Az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadásával kijelenti, hogy az azokban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelés megerősítéseként „Rendelés megerősítése” mezőre kell kattintani. Ezt követően kerül sor a megrendelés megküldésére a Vállalkozásnak.

5.4.9. Az Ügyfél a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

5.4.10. A megrendelést a Vállalkozás a Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.4.11. A Vállalkozás az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően ‒ a jelen ÁSZF 5.4.10. pontjában foglaltak teljesülése esetén ‒ köteles az Ügyfél részére a megrendelést, a vételi ajánlat elfogadását, elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás ‒ az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével ‒ a vételi ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati és bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

5.4.12. A Termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor az Ügyfélnek a Webáruházon keresztül eljutatott megrendelése a Vállalkozás számára hozzáférhetővé válik. A közvetlenül a megrendelés leadása után kézhez kapott e-mail automatikusan generált, tájékoztató jellegű üzenet, amely nem minősül a megrendelés jóváhagyásának, a vételi ajánlat elfogadásának!

5.4.13. A megrendelés elküldését követően a megrendelés, illetve a megrendelés jóváhagyása esetén a szerződés, a szerződés teljesítéséig, szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve megszüntethető. Az erre vonatkozó nyilatkozat megtételére telefonon, elektronikus levélben, az ügyfélszolgálaton vagy visszáru oldalon van lehetőség.

5.4.14. Amennyiben a megrendelt Termék nincs készleten, és nem beszerezhető, a Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az Ügyfél megrendelését. Ebben az esetben a megrendelés teljesítéséért a Vállalkozás nem vállal felelősséget, és az Ügyfél által teljesített esetleges fizetés az Ügyfél számára 14 (tizennégy) napon belül visszafizetésre kerül.

5.4.15. Külföldi megrendelés esetén a Vállalkozás Áfa visszatérítést nem intéz, illetve nem rendez.

5.4.16. Az Ügyfélnek a megrendelés elküldését megelőzően lehetősége van a jelen ÁSZF 5.4. bekezdésében korábban megadott adatainak módosítására.

 1. Szállítási és fizetési feltételek

Több termékcsoportból történő egyidejű rendelés esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól.

6.1. Szállítási feltételek

6.1.1. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területén lehetséges.

6.1.2. A készleten saját raktárunkban, raktáron jelzéssel ellátott termékek általában 24-72 órán belül házhoz szállításra kerülnek. A Termék ára mellett megtalálható a szállítási időre vonatkozó információ, amely tájékoztató jellegű. Ha a megrendelésre meghirdetett Termékek nem állnak rendelkezésünkre a saját készletünkben, a szállítási idő az Ügyfél részére kifejezetten visszaigazolásra kerül.

6.1.3. A Vállalkozás a jelen ÁSZF 5.4. bekezdése szerint jóváhagyottan megrendelt termékeket az Ügyfél döntése szerint házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a Vállalkozó által kiállított számlán feltüntetésre kerül.

6.1.4. Ha egy Ügyféltől ugyanazon a napon több, egymástól időben eltérő megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítási díj szempontjából külön-külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a további rendelések leadásakor jelzi, hogy a házhoz szállítás szempontjából a leadott rendelését a korábban leadott rendelésével össze kívánja vonni, a Vállalkozás amennyiben lehetősége van rá, összevonhatja az Ügyfél megrendeléseit. Az erre vonatkozó döntéséről a Vállalkozás a később leadott megrendelés jóváhagyásakor értesíteni köteles az Ügyfelet. A kiszállításra átadott csomagok utólagos összevonására nincs mód.

6.1.5. A Vállalkozás a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.

6.2. Fizetési feltételek

6.2.1. A jelen ÁSZF 5.4. bekezdése szerint megrendelt és jóváhagyott Termék, szolgáltatás vételárát az Ügyfél

 • utánvét vagy
 • banki átutalás

útján fizeti meg.

6.2.2. Utánvét

Utánvét esetén a Termék vételára az átvételkor fizetendő:

 • a) MPL futárszolgálat által házhoz szállított Termék esetén bankkártyával vagy kézpénzzel a futárszolgálat részére. Az MPL futárszolgálat által házhoz szállított csomagoknál a súlyhatár maximum 40kg/csomag.
 • b) Posta Pont-ra történő szállítás esetén:
  • Posta hivatalban való átvétel esetén bankkártyával vagy kézpénzzel. A maximális súlyhatár 30kg/csomag;
  • Mol töltőállomáson, illetve Coop üzletben való átvétel esetén kézpénzzel. A maximális súlyhatár 20kg/csomag;
  • Csomagautomatánál (a Posta csomagautomatájába kért kézbesítés esetén) bankkártyával. A maximális súlyhatár 20kg/csomag és a csomagautomatába küldött termékek becsomagolást követően sem haladják meg az 50x31x35 cm-t és a 20 kg-ot. A csomagautomatába szállított áru értéke és az árufizetés (utánvétel) összege maximum 200.000 Ft lehet.
 • c) Royal Futárszolgálat által szállított Termékek esetén készpénzben.

6.2.3. Banki átutalás

Banki átutalás esetén az Ügyfél a Termék vételárát a Termék átvételét megelőzően fizeti meg a Vállalkozásnak. A termék kiszállítására ebben az esetben az Ügyfél által fizetendő vételár teljes összegének (termék vételárának és az esetleges szállítási díjnak) a Vállalkozás bankszámláján való jóváírást követően kerül sor.

A Vállalkozás bankszámlaszámának adatai:

 • Számlatulajdonos neve: AZOL TEAM Kft.
 • Bankszámlavezető bank: OTP BANK Nyrt.
 • Bankszámlaszám: 11746005-2013005

A banki átutalásos fizetési módnál, kiemelten fontos, hogy az Ügyfél csak abban az esetben utalja át a fizetendő vételár összegét, amennyiben a Termék megrendelésének jóváhagyására, a vételi ajánlat elfogadására, sor kerül a Vállalkozás részéről.

6.3. Személyes átvétel

A Weboldalon megrendelt és jóváhagyott Terméket az Ügyfél előre leegyeztetett módon a Vállalkozás erre kijelölt üzletében is átveheti.

A Termék vételárának összegét az Ügyfél az általa választott Vállalkozás üzletében készpénzben vagy banki átutalással fizetheti meg. Szállítási költség ebben az esetben nincs.

Az Ügyfél a Terméket az alábbi üzletekben veheti át:

 • Mikro Hi-Fi Műszaki Áruház 7100 Szekszárd Augusz Imre u. 9-11
 1. Az elállás joga, gyakorlásának feltételei, módja és következményei

7.1. A Fogyasztó a Felek között a jelen ÁSZF 3. szakasza alapján létrejött szerződéstől ‒ a Korm. Rendeletben biztosított joga alapján ‒ a jelen ÁSZF 7.2. bekezdésében foglalt határidőn belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról részletesen a Korm. rendelet rendelkezik.

7.2. A Fogyasztó ‒ a jelen ÁSZF 7.1. bekezdése szerinti ‒ elállási jogát a Terméknek a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja. Az elállás joga természetesen személyes átvétel esetén is gyakorolható. A Fogyasztó általi írásbeli elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni a Vállalkozásnak a 14 napos elállási határidőn belül.

A jelen bekezdés szerinti határidőn belül biztosított elállási jog nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

7.3. Ha a Fogyasztó a Korm. Rendelet alapján eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Fogyasztónak a saját költségén (szállítási költség) kell gondoskodnia. A Fogyasztó az elállással érintett Terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Vállalkozás részére, utánvételes átvételt a Vállalkozás nem teljesít.

7.5. A Fogyasztó a Terméket a Vállalkozás 7100 Szekszárd Augusz Imre u. 9-11(Mikro Hi-Fi Műszaki Áruház  alatt található raktárába köteles visszajuttatni.

7.7. A Terméket eredeti, sértetlen állapotban, gyári csomagolásban, ennek hiányában a leggondosabb csomagolásban, kell visszajuttatnia Vállalkozás címére. A Vállalkozás kizárólag a sérülésmentes és hiánytalan tartalmú Termék visszaszolgáltatása esetén köteles a Termék vételárát megtéríteni.

7.8. A Fogyasztó kérésére a Vállalkozás készséggel gondoskodik a Termék visszaszállításának lebonyolításáról. Ennek keretében a Fogyasztó igénybe veheti a Vállalkozás által ajánlott, a Vállalkozás által hivatalosan kiszállításra használt kiszállító cégeinek egyikét a Termék visszajuttatására. Erről bővebb tájékoztatást a Fogyasztó az Ügyfélszolgálaton, telefonon, illetve elektronikus levélben kérhet. A visszaszállítás költségeit ebben az esetben is a Fogyasztó viseli.

A Fogyasztó által gyakorolt elállási jog esetén a jelen bekezdésben foglaltak alapján a Termék súlyától függően az alábbi díjtáblázat alapján tudja a Vállalkozás visszaszállítani a Terméket:

 • 0 - 1 kg: 2.490 Ft
 • 1 - 3 kg: 3.490 Ft
 • 4 - 10 kg: 3.990 Ft
 • 10 - 20 kg: 4.990 Ft
 • 20 - 30 kg: 5.990 Ft
 • 30 - 100kg: 7.990 Ft
 • 100kg-tól: 10.990 Ft

A szállítási díjak a 27%-os Áfa-t tartalmazzák.

7.9. Amennyiben az Ügyfél nem minősül Fogyasztónak úgy nem gyakorolhatja elállási jogát a jelen ÁSZF 7.1. bekezdésében hivatkozott Korm. rendelet alapján.

7.10. A Korm. Rendelet alapján nem gyakorolható az elállási jog:

 • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; vagy
 • - olyan lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • - olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (például borotva, illetve epillátor); valamint
 • - a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

7.11. A Fogyasztó az elállási jogának gyakorlását írásban e-mailen, postai levélben, vagy a Weboldalon található ügyfélszolgálat/visszáru oldalon köteles a Vállalkozásnak bejelenteni az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata vagy a jelen ÁSZF 7.19. bekezdésében található általa kitöltött nyilatkozat-minta megküldésével. Levélben való közléskor a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adhatja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.12. Amennyiben elállás esetén a Fogyasztó a termék árát megfizette, a Vállalkozás az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (például szállítási díj) is.

7.13. A Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

7.14. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ a Termék átvételére, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

7.15. A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a Termék vételárának visszatérítését, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Vállalkozásnak visszaküldte. Nem illeti meg a Vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

7.16. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy a Termék árának visszatérítése előtt aTerméket megvizsgálja, és amennyiben az a Fogyasztónak felróható módon sérült, esetleg szennyezett vagy hiányos, a visszatérítés összegét csökkentse, vagy a visszavételt megtagadja.

7.17. A Vállalkozás csak akkor köteles a Terméket visszavenni, ha a Fogyasztó azt sérülésmentesen és az összes tartozékával együtt szolgáltatja vissza. Amennyiben a Fogyasztó a Terméket neki felróható módon nem ilyen módon szolgáltatja vissza, akkor a Vállalkozás nem veszi vissza a Terméket és nem fizeti vissza a Termék vételárát. Ilyen esetben a Vállalkozás jogosult a Terméket a Fogyasztó költségére visszaszállítani a Fogyasztónak.

7.18. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után történik. Elállás esetén, a Vállalkozás a Termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a Termék nem az eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült vagy hiányos).

7.19. Elállási nyilatkozat minta:

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a jelen ÁSZF 9. szakaszában meghatározott írásbeli kapcsolattartási módok valamelyikén.

Vállalkozás adatai:

Név: AZOL TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7100 Szekszárd Cinka. 94
Levelezési cím: 7100 Szekszárd Augusz Imre u. 9-11
Email cím: orbanzo@gmail.com
Telefonszám: 06-74/415-256

Alulírott, ......................... kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek
adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Megrendelés száma: ...................
Termék megnevezése: ...................
Szerződéskötés időpontja: ...................
Átvétel időpontja: ...................
A Fogyasztó neve: ...................
A Fogyasztó címe: ...................
A Fogyasztó aláírása: ...................... (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Keltezés: .......................

7.20. Amennyiben a Termék visszaküldése megfelel a fenti feltételeknek a Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék vételárát hiánytalanul téríti vissza a Fogyasztó részére.

7.21. A jelen ÁSZF 7. szakaszában fogalt elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályokat az Ügyfél által más jogszabályra alapított elállási jogának gyakorlása esetén is megfelelően alkalmazni kell.

 1. Jótállás, kellékszavatosság és termékszavatosság

8.1. Kellékszavatosság

A Szolgáltató értékesít olyan termékeket, melyek esetében az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.

10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

250 000 forint eladási ár felett három év.

Fentiektől eltérően a gyártó többletkötelezettséget vállalhat a jótállási időtartam vonatkozásában.

A jogszabályon alapuló jótállás mellett a termék gyártója további jótállási kötelezettséget vállalhat, melyek a jogszabályon alapuló jótállástól eltérő feltételeket is tartalmaznak. Ezért a vásárlást, valamint a nem jogszabályon alapuló jótállási igénye érvényesítését megelőzően a jótállási jegyen szereplő feltételeket alaposan szíveskedjen áttanulmányozni.

8.1.1. A Fogyasztó a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.1.2. A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Vállalkozás számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére ki is javíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

8.1.3. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni.

8.1.4. A kellékszavatosság időtartama alatti hibabejelentést email, illetve tértivevényes levél útján tehető meg, a hibabejelentés időpontjának igazolhatóságára tekintettel a jelen ÁSZF 9. bekezdésében meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

8.1.5. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

8.1.6. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. A Termék hibája esetén – a Fogyasztó választása szerint – a jelen ÁSZF 8.1. bekezdésében meghatározott kellékszavatossági vagy a jelen ÁSZF 8.3. bekezdése szerinti jótállási vagy a jelen bekezdés szerinti termékszavatossági igény érvényesíthető.

8.2.2. A termékszavatossági igény keretében kizárólag a hibás Termék kijavítása vagy kicserélése kérhető. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.3. A termékszavatossági igény a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével a Fogyasztó elveszti e bekezdés szerinti igényérvényesítési jogosultságát.

8.2.4. A termékszavatossági igény kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

8.2.5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.2.6. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

8.3. Jótállás

8.3.1. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §-a alapján az ott meghatározott Termékek vonatkozásában jótállásra köteles.

8.3.2. A jótállás időtartama 1 (egy) év, amely a Termék Fogyasztó, illetve a Fogyasztó által megjelölt fuvarozótól eltérő harmadik személy részére történő átadás napjával kezdődik. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

8.3.3. Az Ügyfél a jótállási időszak alatti hibabejelentést email, illetve tértivevényes levél útján teheti meg, a hibabejelentés időpontjának igazolhatóságára tekintettel a jelen ÁSZF 9. bekezdésében meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

8.3.4. A Fogyasztó a jótállási igényének érvényesítése keretében a Termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti.

8.3.5. A fentieken kívül a Vállalkozás a Termékeire vonatkozóan a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garanciát) vállalhat, az általa meghatározott vonatkozó jótállási feltételek szerint. A Vállalkozás az egyes Termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli az Ügyféllel.

A jótállás időtartama alatt az Ügyfél a kellékszavatossági jogának gyakorlása során a jótállási jegyben foglaltaknak megfelelően kérheti a Vállalkozótól

 • - a hibás termék cseréjét, vagy
 • - a termék hibájának kijavítását,

kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy ha a választott kellékszavatossági jog a Vállalkozásnak a másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt a Vállalkozás nem vállalta, vagy ha a Vállalkozás a kicserélési, illetve kijavítási kötelezettségeinek megfelelő határidőn belül az Ügyfél érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor az Ügyfél választása szerint:

 • árleszállítást követelhet,
 • a hibát a Vállalkozás költségére kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy
 • elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az Ügyfél a Vállalkozó általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve a Vállalkozás által vállalt esetleges üzembe helyezés napjától) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

A Vállalkozás által vállalt jótállás nem érvényesíthető abban az esetben, illetve a Vállalkozás utólagos reklamációt nem fogad el akkor, ha az Ügyfél a kézbesítéskor nem vizsgálta meg a csomagot. Ebből következően kérjük, hogy kézbesítéskor ezt mindenképpen tegyék meg, és az esetlegesen a Termékeken észlelt sérülés, illetve hibásan teljesített rendelés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a terméket.

8.3.6. A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól minden esetben csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Vállalkozást terheli. A jótállás a Fogyasztónak, illetve az Ügyfélnek a jogszabályból eredő egyéb jogait nem érinti.

8.3.7. A Fogyasztó, illetve az Ügyfél kizárólag a Vállalkozás által a Termék átadásakor átvett jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy Fogyasztó, illetve Ügyfél részére történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén a Termék vételára megfizetésének igazolására kiállított bizonylat bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. A Termék megvásárlásának tényét minden esetben az igényét érvényesítő félnek kell minden kétséget kizáró módon igazolnia. Az egyes Termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok terjedelméről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

8.3.8. A Vállalkozásnak jogában áll a Fogyasztó, illetve az Ügyfél által vásárolt Termékkel kapcsolatban jelzett hibát kivizsgálni vagy amennyiben azt a Fogyasztó, illetve az Ügyfél által jelzett hiba igényli, akkor a Terméket a gyártó részére bevizsgálására elküldeni. Abban az esetben, ha megállapításra kerül, hogy a hiba oka a Terméket megvásárló nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, a javítási költség a Fogyasztót, illetve az Ügyfelet terheli.

8.3.9. A jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

8.3.10. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Egyébként a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a jelen ÁSZF 8.2. és 8.3. bekezdéseiben meghatározott jogosultságoktól függetlenül illetik meg.

 1. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
 • Név: AZOL TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cím: 7100 Szekszárd Augusz Imre u. 9-11.
 • Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: Hétfőtől Péntekig 08:30 - 17:00 óra között a fenti címen.
 • Telefonszám: +36-74-415-256
 • E-mail cím orbnzo@gmail.com
 1. Felelősség

10.1. A Vállalkozás kijelenti, hogy a Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért és teljességéért a Vállalkozás nem vállal felelősséget.

10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja, és a Weboldal használatával elfogadja, hogy Vállalkozás nem vállal felelősséget Weboldalhasználat során felmerülő vagyoni és személyiségi jogi károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító károkozásért való felelősségen túlmenően.

10.3. A Vállalkozás kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Vállalkozás ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítésének érdekében.

10.4. A Vállalkozás Weboldalának oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók weboldalaira vezet. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Vállalkozás felelősséget nem vállal.

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Vállalkozás jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Vállalkozás jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, emiatt a Weboldal használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Vállalkozásnak. Amennyiben Vállalkozás a jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10.8. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Saját adatok menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címen van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Vállalkozás még nem kezdte meg.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1. Kapcsolatfelvétel a Vállalkozással

Amennyiben az Ügyfélnek a Vállalkozástól a Weboldalon található Webáruházban vásárolt Termékkel kapcsolatban problémája vagy bármilyen igénye merül fel, azt a jelen ÁSZF 9. szakaszában található ügyfélszolgálati elérhetőségek bármelyikén jelezheti a Vállalkozásnak.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vállalkozás és az Ügyfél között esetlegesen felmerülő fogyasztói jogvita a Vállalkozással való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A panasztételhez kapcsolódóan tájékoztatás és elérhetőség a következő weboldalon található http://jarasinfo.gov.hu.

11.2.2. Békéltető testület

A Termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltetőtestületek elérhetőségeivel és a békéltetőtestületek előtti eljárás megindításával kapcsolatos részletes tájékoztatás a következő weboldalon található: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579. A Vállalkozás kijelenti, hogy a békéltetőtestületi eljárás esetleges megindulása esetén részt vesz és közreműködik a békéltető testületi eljárásban.

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltetőtestület

 • Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661, Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu - Web: www.tmkik.hu

11.2.3. Az online vitarendezési platform

Az Ügyfél a Vállalkozástól vásárolt Termékkel kapcsolatos problémája, illetve igénye esetén a probléma, illetve a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az Európai Unió által fenntartott online vitarendezési szolgáltatáshoz is fordulhat. Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

11.2.4. Polgári peres és nemperes eljárás

Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

Amennyiben a Felek egyikének lejárt pénzkövetelése merül fel a másik Féllel szemben, amelynek összege nem haladja meg a 3.000.000,- Forintot, akkor első körben főszabály szerint a Fél fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezhet a másik Féllel szemben.

A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a vita rendezése, a Felek az esetleges jogvitáik rendezésére ‒ az értékhatártól függően, az esetlegesen megindítandó fizetési meghagyásos eljárást követően – a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék illetékességét kötik ki.

 1. Vegyes rendelkezések

12.1. A Vállalkozás kijelenti, hogy az általa üzemeltetett Weboldalon (www.mikrohifi.unas.hu, www.mikrohifi.hu) található Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal és telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2. A Vállalkozás nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépének, mobiltelefonjának illetve más okos eszközének, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

12.3. A Vállalkozás nem rendelkezik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

12.4. A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Szekszárd, 2018. június 29.

 1. számú melléklet

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Hatályos 2020.09.01

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) és w) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

 1. § (1) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt (a továbbiakban: jótállási igény) érvényesít. (2) E rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.
 2. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
 3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára. (2) A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.
 4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. (2) Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. (3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. (4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. (5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató, süti kezelési nyilatkozat elfogadása

Honlapunk kizárólag az általunk kínált szolgáltatás biztosítása céljából sütiket használ. Bővebb tájékoztató a honlap adatvédelmi tájékoztatóban érhető. 

AZOL TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adatvédelmi tájékoztatója

Hatályos 2020.09.01 napjától

Tartalomjegyzék

 1. Preambulum 3
 2. Fogalom meghatározások 4

III. Az adatkezelés irányelvei 7

 1. Az adatkezelés jogalapja 8

IV.4. Az Érintett hozzájárulása 8

 1. Az adatkezelés célja 9
 2. A kezelt személyes adatok köre 9

VII. A Személyes adatok kezelése és feldolgozása 10

VIII. Az adatkezelés időtartama 12

 1. Az érintettek jogai 12
 2. 9.  Az érintetti jogok gyakorlásának módja és az Adatkezelő eljárása 18
 3. Elektronikus hírlevél 18
 4. Honlap 19

XI.1. Tárhelyszolgáltató adatai 19

XI.2. Cookie-k 19

XI.3. Kapcsolattartás 21

XI.4. Regisztráció 21

XI.5. Tájékoztatás 21

XII. Adatbiztonság 22

XII. 1. Adatbiztonsági intézkedések 22

XII. 2. Adatvédelmi incidens 22

XIII. Kapcsolattartás 24

XIV. Jogorvoslati lehetőségek 25

 1. Preambulum

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (a továbbiakban Rendelet) és 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

a AZOL TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7100 Szekszárd, Cinka u. 94. , adószáma: 23717721-2-17;  a továbbiakban, mint „Adatkezelő”)

a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót (a továbbiakban jelen Tájékoztató) alkotja meg és az abban rögzítettek szerint kíván eleget tenni a Rendeletből és a vonatkozó magyar jogszabályokból eredő adatvédelmi kötelezettségének.

A jelen Tájékoztató közvetlen célja, hogy az Adatkezelő és az érintett személy között létrejött adásvételi szerződés (a továbbiakban Adásvételi szerződés) alapján az Adatkezelőnek átadott, az Adásvételi szerződés teljesítéshez szükséges személyes adatoknak az Adatkezelő általi kezelését szabályozza.

 1. Fogalom meghatározások

A jelen Tájékoztató alkalmazásában az alábbi adatvédelmi fogalmakat alkalmazzuk:

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „különleges adat” az Érintett faji eredetére, a nemzetiséghez tartozására, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életére vonatkozó személyes adat, valamint az Érintett egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adata, esetleges bűnügyi személyes adatai.
 3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 7. „az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

III. Az adatkezelés irányelvei

 1. Az Adatkezelő kijelenti és kötelezi magát, hogy az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően és a mindenkori adatvédelmi szabályokkal összhangban kezeli.
 2. Az Adatkezelő a Rendeletnek és az Adatvédelmi Törvénynek való folyamatos megfelelés érdekében fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa. Amennyiben erre sor kerül, az Adatvédelmi Tájékoztató hatályos módosítását az Adatkezelő weboldalán közzéteszi, illetve az Érintettel előzetesen közli.
 3. A személyes adatok kezelését az Adatkezelő a jogszerűség és tisztesség, valamint az Érintett számára ésszerű mértékű átláthatóság biztosításával végzi. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban egyértelműen meghatározott jogszerű célokból, és az ezekhez szükséges mértékben kezeli.
 4. Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék, és ennek érdekében a kezelt személyes adatokról pontos és naprakész nyilvántartást vezet.
 5. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat olyan korlátozott formában tárolja, hogy az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljához szükséges ideig, de legfeljebb a jelen Tájékoztatóban meghatározott ideig tehesse lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak kifejezett jogszabályi engedély esetén kerülhet sor.
 6. Az Adatkezelő a személy adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 7. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat nem veti alá automatikus adatkezelésnek és nem használja fel profilalkotásra.
 8. Az Adatkezelő felelősséget vállal a jelen adatkezelési irányelveknek való megfelelésért és azzal kapcsolatban együttműködik az Érintett személyekkel. Az Adatkezelő az adatkezelési irányelveknek való megfelelését pedig a jogszabályi rendelkezések szerint igazolja.
 9. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység megkezdése előtt szóban és írásban tájékoztatja a leendő Érintettet az adatkezelés és adatfeldolgozás céljáról és jogalapjáról. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését a Rendelet felhatalmazása alapján, illetve az Érintett írásbeli hozzájárulása alapján végzi.
 10. Az adatkezelés jogalapja
 11. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és tájékoztatás alapján, az Érintettel a www.mikrohifi.hu weboldalon található Webáruházon keresztült megrendelt termékre vonatkozóan megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban Adásvételi szerződés) teljesítése céljából az Érintett hozzájárulása alapján és az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a), b), illetve c) pontjai alapján.
 12. Az Adatkezelő harmadik fél személyes adatait jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és tájékoztatás alapján, az Érintett és e harmadik fél közötti jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek, jogos érdekek érvényesítése, valamint az Adatkezelőre ebből eredő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c), illetve f) pontjai alapján.
 13. Az Érintett hozzájárulása

3.1. Az Érintett hozzájárulását meghatározott személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez az írásbeli nyilatkozat keretében, önkéntesen adja meg. Az Érintett hozzájárulását – kivéve, ha az adatkezelés jogalapja nem az Érintett hozzájárulásán alapszik – meghatározott személyes adatok kezelésére, meghatározott ügyben adhatja meg az Adatkezelő kérelmére.

3.2. Az Érintett hozzájárulását tartalmazó nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

3.3. Az Adatkezelő vonatkozó kérelmét legkésőbb az Adásvételi szerződés megkötésekor adja elő az Érintettnek, egyidejűleg pedig tájékoztatja, hogy a megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és sem a hozzájárulás visszavonása, sem a hozzájárulás megtagadása nem feltétele az Adásvételi szerződés teljesítésének, kivéve, ha az Érintett személyes adatainak kezelése nélkül az Adásvételi szerződés teljesítése lehetetlen.

3.4. Amennyiben az Érintett hozzájárulása más ügyekre is vonatkozik, az Adatkezelő a hozzájárulás iránti kérelmét ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon adja elő érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

3.5. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az Érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan formában kell megtenni, mint annak megadását.

 1. Az adatkezelés célja

Az Érintett személyes adatainak kezelési célja ‒ a jelen Tájékoztató IV. 1. bekezdésében meghatározott ‒ az adatkezelő és az érintett közötti Adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése:

 1. Az Érintett által az Adatkezelőtől megrendelt termék megvásárlása, és a megvásárolt termék Érintett részére történő kiszállítása.
 2. Az Érintett és az Adatkezelő között a létrejött Adásvételi szerződéshez kapcsolódó számviteli, bizonylati és adózási jogszabályi kötelezettségek (bizonylat kiállítása, könyvelés, általános forgalmi adó bevallása és fizetése stb.), valamint az ezekhez kapcsolódó iratmegőrzési kötelezettség teljesítése.
 3. A kezelt személyes adatok köre
 4. Az Adatkezelő az Adatkezelővel Adásvételi szerződést kötő Érintett következő személyes adatait kezeli:

(i) az Érintett neve;

(ii) az Érintett édesanyjának születési család és utóneve;

(iii) az Érintett lakcíme;

(i) az Érintett szállítási címe, ha az Érintett szállítási címe eltér a lakcímétől;

(v) az Érintett telefonszáma;

(vi) az Érintett e-mail címe;

(vii) az Érintett fax címe;

(viii) az Érintett adóazonosító adatai, amennyiben üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében köt Adásvételi szerződést az Adatkezelővel;

(ix) az Érintett bankszámlaszáma.

 1. Az Adatkezelő az Érintett különleges adatait sem az Érintettől, sem harmadik féltől nem igényli, nem kezeli, nem továbbítja, és semmilyen formában nem tárolja.

VII. A Személyes adatok kezelése és feldolgozása

 1. A személyes adatok Adatkezelő általi kezelése, illetve az Adatfeldolgozónak történő továbbítása a jelen Tájékoztató IV. pontjában meghatározott jogalapon alapszik.
 2. Az Adatkezelő az Érintettnek a jelen Tájékoztató VI.1. bekezdés szerinti személyes adatait az alkalmazott adatkezelési művelettől, technikai eljárástól függetlenül gyűjtés, rögzítés, tárolás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, az Adatfeldolgozónak történő továbbítás, törlés és megsemmisítés, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása útján kezeli.
 3. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jelen Tájékoztató V.1. szakaszában foglalt cél teljesítése (a termék Érintett részére történő kiszállítása) érdekében, a 2. pontban megjelölt adatfeldolgozási műveletek elvégzésére elektronikusan továbbítja az Érintett nevét, illetve az Érintett által az átvételre jogosultként megjelölt személy nevét, lakcímét, amennyiben attól eltér a szállítási címét, telefonszámát, email címét és az esetlegesen szükséges adóazonosító adatokat az alábbi Adatfeldolgozóknak:
 4. a) Cégnév: DPD Hungária Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14.

Levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 14.

Email cím: dpd@dpd.hu 

Telefonszám: +36-1/501-6200

Weblap címe: www.dpd.hu 

 1. b) Cégnév: Royal Futár Hungária Kft.

Székhely: 1182 Budapest, Vajdahunyad utca 19.

Levelezési cím: 1107 Budapest, Fertő utca 5.

Email cím: sprint@royal.hu 

Telefonszám: +36-1/216-3606

Honlap: www.royal.hu 

 1. c) Cégnév: Magyar Posta Zrt. (MPL)

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Levelezési cím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc

Email cím: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu 

Telefonszám: +36-1/333-7777

Honlap: www.posta.hu 

 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jelen Tájékoztató V.2. szakaszában foglalt cél (Adásvételi szerződéshez kapcsolódó számviteli, adózási jogszabályi kötelezettségek) teljesítése érdekében továbbítja az Érintett nevét, lakcímét és amennyiben az az általános forgalmi adó fizetése szempontjából releváns az adóazonosító adatát az alábbi Adatfeldolgozónak: 

Név:

Cím:

Email cím:

Telefonszám:

 1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Érintettek személyes adatainak védelmére és jogainak biztosítására is tekintettel érvényes és hatályos adatfeldolgozási megállapodással rendelkezik a jelen fejezet 3. és 4. bekezdéseiben meghatározott Adatfeldolgozókkal.
 2. Az Adatkezelő az Érintett Személyes adatait kizárólag abban az esetben adja át, ha az az Adatkezelőnek az Érintettel kötött Adásvételi szerződéshez kapcsolódó kötelezettségeinek ‒ a jelen Tájékoztató V. szakaszában rögzített célok ‒ teljesítéséhez szükséges.
 3. Az Adatkezelő az Adásvételi szerződésből, illetve jogszabályból eredő jogi kötelezettségeinek teljesítése, céljából a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőn és Adatfeldolgozón kívül harmadik félnek az Érintett személyes adatait nem adja át, kivéve a Rendelet 6. cikkének d) és f) pontjaiban meghatározott, feltétlenül szükséges eseteket (természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme, az Adatkezelő vagy egy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése).
 4. A személyes Adatokat sem az Adatkezelő, sem az Adatfeldolgozók külföldre nem továbbítják adatkezelés céljából.

VIII. Az adatkezelés időtartama

 1. Az Adatkezelő az Érintettnek az Adásvételi Szerződéshez kapcsolódó adatait a jelen Tájékoztató V. pontjában meghatározott céloknak megfelelően, az Adásvételi szerződés hatályának fennállása alatt, illetve annak bármely okból való megszűnése esetén az adásvételi szerződéssel érintett termékhez kapcsolódó jótállási időszak leteltét követő 3 (három) hónapig, legfeljebb azonban a szerződés létrejöttét követő 2 (két) évig őrzi meg.
 2. Az Adatkezelő az Adásvételi szerződés bármely okból való megszűnését követően a személyes adatokat harmadik személynek nem adja át, és azokat törlésükig illetve megsemmisítésükig elzártan tárolja.
 3. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó, a részére továbbításra került az Adásvételi szerződéshez kapcsolódó személyes adatokat tartalmazó iratokat, a hatályos, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében visszakereshető módon tárolja és megőrzi az annak alapján elkészült üzleti évről készített beszámoló, illetve könyvviteli elszámolás elkészítését és elfogadását követő 8 (nyolc) naptári évig.
 4. Az érintettek jogai

Az Érintetteket az Adatkezelő által kezelt személyes adataik vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

- hozzáférési jog;

- helyesbítéshez való jog;

- törléshez, illetve elfeledtetéshez való jog;

- az adatkezelés korlátozásához való jog;

- adathordozhatósághoz való jog;

- tiltakozáshoz való jog;

- az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga;

- panasztételi jog.

 1. Az érintetti jogok gyakorlásának módja és az Adatkezelő eljárása

Az Érintett vagy más harmadik személy érintett a jelen fejezetben foglalt jogának gyakorlását a jelen Tájékoztató XIII. fejezetében meghatározott kapcsolattartási módok valamelyikén terjesztheti elő. Az Adatkezelő az Érintett vagy más harmadik személy érintett joggyakorlásra irányuló kérelemét annak beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon, belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet, illetve más harmadik személy érintettet az általa alkalmazott kapcsolattartási úton írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett jogának megalapozottságát megállapítja, annak megfelelően intézkedik és szükség esetén a döntéséről valamint az alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a döntéssel érintett személyes adatokat korábban továbbította, akik kötelesek a döntésben foglaltakat tiszteletben tartani, és az Adatkezelő döntésének megfelelően intézkedni az Érintett vagy más harmadik személy érintett jogának érvényesítése érdekében.

 1. Elektronikus hírlevél
 2. Ha az Érintett feliratkozik az Adatkezelő elektronikus hírlevelére, az Adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal (jellemzően havonta egy alkalommal) elektronikus hírlevelet küld neki. A hírlevélre való feliratkozással az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ehhez szükséges személyes adatait kezelje. A hozzájárulás jogkövetkezményéről az Adatkezelő az Érintettet a honlap vonatkozó részén tájékoztatja.
 3. Az adatkezelés jogalapja ‒ a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 6. §-a alapján ‒ az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja az Adatkezelő termékeinek és ehhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó elektronikus e-mail hírlevelek küldése az Érintettek részére. 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelő az elektronikus hírlevélre vonatkozó adatkezelésével kapcsolatban az Érintett nevét és e-mail címét kezeli, amelyekről külön nyilvántartást vezet.

 1. Az adatok kezelésének időtartama az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb három évig tart. Az Érintett elektronikus hírlevélre vonatkozó adatkezelési hozzájárulásának visszavonására:

- az elektronikus hírlevél alján található Leiratkozás linkre való kattintással; vagy

- az Érintett által az elektronikus hírlevelet fogadó e-mail címről küldött üzenetben vagy postai úton tértivevényes küldemény formájában küldött kifejezetten erre irányuló írásbeli nyilatkozatával történhet.

 1. Az Érintett az elektronikus hírlevélhez kapcsolódó személyes adatainak törlésére az erre irányuló kérelem beérkezését követő 5 (öt) munkanapon belül kerül sor.
 2. Cookie-k

2.1. Az Adatkezelő webáruházának látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A weblapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak Vállalkozás külső szerverére. Ennek keretében a weblapon anonim látogatóazonosító (cookie, másnevén süti) működik, amely egy olyan egyedi jelsorozat, melyet a szolgáltatók a weblaplátogatók számítógépére helyeznek el. Az Adatkezelő által használt cookiek a weblaphasználat azonosításra, illetve a weblaphasználattal kapcsolatos profilinformációk tárolására alkalmasak. Az ilyen jelsorozatok azonban önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót személyükben azonosítani, mert felhasználásuk során a teljes IP cím tárolása nem történik meg, azok csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak. A weblapon lévő cookiek használatával az érintett nevének, e-mail címének vagy bármilyen más személyes adatának tárolására nem kerül sor, az adatcsere gépek között történik meg. A továbbított adatok az Érintettek kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/.

2.2. Ezen kívül a weblapon az alábbi cookie fajták találhatóak:

- jelszóval védett munkamenethez használt cookie-k: ez a cookie fajta a felhasználó azonosítására szolgál a weboldalon lévő webáruházba történő bejelentkezés után. Ez esetben a felhasználó azonosítása ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon meg a hírközlő hálózaton a szerverrel folytatott kommunikáció.

- bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k: ezekkel a cookie-kkal tárolódnak a webáruházban a felhasználó által a „kosárba” gomb megnyomásával kiválasztott termékek hivatkozásai. Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a webáruház bevásárlókosarai megfelelően tudjanak működni és tárolni tudják a felhasználó által a megrendelésre szánt termékeket.

- biztonsági cookie-k: Az ilyen cookie-kkal olyan egyedi azonosító hozható létre, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő hatékonyabban ismerhesse fel a weboldalra visszatérő felhasználókat. Ez nemcsak az akadálymentes weboldal használat szempontjából fontos, hanem az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (ilyen a webáruház is) biztonságának a szempontjából is.

Az Érintettől e cookie-k vonatkozásában hozzájárulás kérése nem szükséges, amennyiben e cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás biztosítása vagy, ha az ilyen cookie-k alkalmazásához az Adatkezelőnek a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (például a webáruház) nyújtásának biztosításához feltétlenül szüksége van.

2.3. A weblap látogatójának természetesen lehetősége van a weblapon található cookie-k tiltására, amely a böngésző beállításai közt tehető meg. Ha a látogatása során a weblap látogatója mellőzi a weblapon elhelyezett cookie-k használatát, ez azt eredményezheti, hogy a weboldal legtöbb funkciója és maga a weboldal sem fog az elvártaknak megfelelően működni.

 1. Kapcsolattartás

Az Adatkezelő által üzemeltetett weblapon keresztül lehetőség van közvetlen kapcsolatfelvételre, illetve kapcsolattartásra az Adatkezelővel. A közvetlen kapcsolatlétesítéshez az Érintett nevének és email címének önkéntes megadása szükséges az üzenet tárgyának és magának az üzenetnek a megfogalmazása mellett.

 1. Regisztráció

A weblapon lehetőség van regisztrációra. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja a weblapon található szolgáltatások (termékvásárlás, házhozszállítás) igénybevételének megkönnyítése és a kapcsolattartás. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy önkéntesen választott jelszó megadása, természetes személy esetén vezetéknevének, keresztnevének, telefonszámának és lakcímének a megadása, továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a jogi személy, illetve egyéb szervezet nevében eljáró természetes személy vezetéknevének, keresztnevének, és a jogi személy, illetve egyéb szervezet nevének, címének és adószámának feltüntetése szükséges. Emellett lehetőség van a faxcím megadására is. Az adatkezelés időtartama a regisztráció időpontjától számított 3 (három) év. A hozzájárulás jogkövetkezményéről az Adatkezelő az Érintettet a honlap vonatkozó részén tájékoztatja.

 1. Tájékoztatás

A weblap oldalai külső (nem az Adatkezelő által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, e linkeken elérhető oldalak esetlegesen elhelyezhetik saját cookie-jaikat vagy egyéb fájljaikat a felhasználó számítógépén, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek tőle. Ezekért az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

XII. Adatbiztonság

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg, és úgy hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó magyar és tagállami jogszabályoknak megfelelően biztosítsa az Érintett személyes adatainak, illetve magánszférájának a védelmét.

Ennek érdekében az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat a megfelelő eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi törvény, valamint az hazai és tagállami adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek; így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, idő előtti törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét és azt az adatkezelési megoldást választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget vagy költséget jelentene az Adatkezelőnek.

Az Adatkezelő és intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy magyar jog kötelezi őket.

 1. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő főszabály szerint indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően az adatvédelmi incidens esetén az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
 2. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; vagy
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

XIII. Kapcsolattartás

Az Érintett vagy más harmadik személy érintett az Adatkezelőhöz intézett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos nyilatkozatait, észrevételeit, a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását, személyes, illetve adatai törlésére irányuló felhívását vagy más nyilatkozatát az Adatkezelővel alábbi elérhetőségein, a kapcsolattartásra kijelölt személy útján közölheti.

Adatkezelő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: Orbánné Hetényi Andrea Ügyvezető

Cím: 7100 Szekszárd Cinka u. 94.

Telefon: +36-74/415-256

E-mail: orbanzo@gmail.com

Amennyiben az Érintett a fent említett nyilatkozatait postai úton kívánja megtenni, úgy a teljes bizonyító erejű nyilatkozatát tartalmazó tértivevényes postai küldeményét az Adatkezelő fenti címére kell megküldenie.

Emellett az Érintettnek lehetősége van arra, hogy az Adatkezelővel személyesen tartsa a kapcsolatot hétfőtől péntekig 09:00 - 17:00 óra között a fent megjelölt címen. Telefonos kapcsolattartás esetén pedig hétfőtől péntekig 08:00-17:30 óra között a fent megjelölt telefonszámok bármelyikén.

XIV. Jogorvoslati lehetőségek

 1. Az adatvédelem jogszabályok vagy a jelen Tájékoztatóval kapcsolatos adatvédelmi jogsértéssel kapcsolatban az Érintett vagy bárki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat panasszal, vagy kérhet adatvédelemmel kapcsolatos jogaival kapcsolatos tájékoztatást. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési címe: 1530 Budapest, P.f.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 1. Az Érintett vagy más harmadik személy érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
 2. Ha az Adatkezelő az Érintett vagy más harmadik személy érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az Érintett vagy más harmadik személy érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett vagy más harmadik személy érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett vagy más harmadik személy érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Érintettel vagy más harmadik személy érintettel szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az Érintettnek vagy más harmadik személy érintettnek az Adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. A jelen Tájékoztatóban nem érintett kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, Magyarország vonatkozó jogszabályai, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Hozzájárulás a személyes Adatok kezeléséhez

Alulírott Érintett a jelen hozzájáruló nyilatkozat önkéntes aláírásával ezúton akként nyilatkozom, hogy a AZOL TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7100 Szekszárd, Cinka u. 94.; adószáma: 23717721-2-17; a továbbiakban Adatkezelő) által üzemeltetett www.mikrohifi.hu weboldalon található Webáruházban, az Adatkezelőtől megrendelt Termékre vonatkozó Adásvételi szerződéshez kapcsolódó kötelezettségek:

- a termék kiszállítása; és

- a fizetési, számviteli és adózási kötelezettségek

teljesítése céljából az Adatkezelő részére ezúton az alábbi személyes adataimat adom át:

- név;

- lakcím;

- szállítási cím, ha eltér a lakcímtől;

- telefonszám;

- e-mail cím;

- esetlegesen fax cím;

- adóazonosító adatok, amennyiben üzletszerű gazdasági tevékenység keretében köt Adásvételi szerződést az Adatkezelővel;

- bankszámlaszám.

 1. A jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Adatkezelő Adatvédelmi tájékoztatójának tartalmát megismertem és azt elfogadom.
 2. A jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a fent meghatározott adatkezelési célokból személyes adataim automatizált döntéshozatal útján történő kezelésére és személyes adataim külföldre történő továbbítására nem kerül sor.
 3. A jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a személyes adataim kezelésére adott adatkezelői hozzájárulásomat bármikor korlátozás nélkül visszavonhatom.

2020.09.01 .- tól

……………………………..

Az Érintett neve és aláírása

 

Vásárlási tudnivalók
Csomagpont -termékátvétel
Csomagpontunkon személyesen is átveheti raktárról a lefoglalt termékét!

7100 Szekszárd
AUGUSZ IMRE u. 9-11

74/415-256

CSomagpont nyitvatartása
Hétköznap 9-17h